Vedtægter - Hareskov Håndbold
Hareskov Håndbold er en klub med en alkoholpolitik. Vi accepterer ikke at vores ungdomsspillere nyder alkohol. Vi forventer desuden at vores voksne medlemmer, trænere og ledere udviser mådehold og fremstår med et godt eksempel når de er sammen med ungdomsspillere. Alkohol hører ikke hjemme til kamp eller træning.

 
1. Navn og formål
  a) Klubbens navn er Hareskov Håndbold. Klubben blev stiftet 28. august 1941 som en afdeling af Hareskov Idrætsforening, men er i dag en uafhængig håndboldklub. Klubbens hjemsted er Hareskov Hallen, Månedalstien 8, 3500 Værløse.
  b) Klubbens formål er at udbrede interessen for, og samle områdets beboere til udøvelse af håndbold.
2. Medlemmer
  a) Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Klubbens bestyrelse kan nægte optagelse i klubben.
  b) Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes efter en generalforsamling.
  c) Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens adresse og skal finde sted med mindst 1 måneds varsel.
  d) Ved indmeldelse betales et beløb, som svarer til det til enhver tid gældende kontingent. Beløbet betales ikke tilbage ved udmeldelse.
3. Kontingenter
  a) Kontingenter og evt. indskud for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes på en generalforsamling.
  b) Klubben yder ikke søskenderabat.
  c) Alt kontingent betales forud. Kontingent opkræves 1-2 gange årligt
  d) Betales kontingentet ikke rettidigt, kan der tillægges et strafgebyr. Ved kontingentrestance ud over 2 måneder kan den pågældende slettes af klubbens medlemsliste og vedkommende skal ved evt. senere optagelse betale gammel gæld, evt. erlægge nyt indskud. Bestyrelsen kan dog, hvor særlige grunde taler herfor, give et medlem kontingentnedsættelse eller frihed.
  e) Ingen kan deltage i træning eller konkurrence uden at være ajour med kontingentet.
4. Generalforsamling
  a) Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og den årlige generalforsamling afholdes i oktober måned med følgende dagsorden:
1.      Valg af dirigent
2.      Bestyrelsens beretning
3.      Forelæggelse af revideret regnskab
4.      Forelæggelse af det kommende års budget, herunder fastsættelse af kontingent for såvel aktive som passive medlemmer.
5.      Forslag fra bestyrelsen
6.      Forslag fra medlemmerne
7.      Valg til bestyrelse og efter behov 1-2 suppleanter
8.      Valg af revision 
9.      Eventuelt
  b) Forslag som ønskes behandlet, skal indsendes til foreningens adresse inden den annoncerede generalforsamling.
  c) Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
  d) Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed.
  e) Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når 1 medlem kræver det.
  f) Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.
  g) Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, aktive og passive, som ikke er i kontingentrestance.
  h) Stemmeberettiget er tillige en forældre pr. fuldt betalende ungdomsmedlem.
  i) Ændring af klubbens love kræver et flertal på 3/4 af de afgivne stemmer.
  j) De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i klubbens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
  k) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når 20 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring om, hvilke emner der ønskes behandlet.
5. Bestyrelsen
  a) Klubben ledes og administreres af en bestyrelse på minimum 5 personer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der kan vælges 1-2 suppleanter, som indtræder i bestyrelsen ved definitivt frafald af ét af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  b) Flertallet af bestyrelsesmedlemmer skal have et aktiv medlem i familien
  c) Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med formand, kassererog menige bestyrelsesmedlemmer.
  d) Kassereren skal være fyldt 18 år.
  e) Klubbens midler indsættes i pengeinstitut
  f) Bestyrelsen administrerer foreningens interesser i Hareskov Hallen. Foreningen tegnes af formanden og kasseren i forening.  De tegningsberettigede har mulighed for at give fuldmagt.
6. Regnskab
  a) Klubbens regnskabsår er 1/8 - 31/7.
  b) Regnskabet afleveres til revisor senest 1. september. Ved hver ordinær generalforsamling forelægges et af bestyrelsen og revision underskrevet årsregnskab med tilhørende status.
  c) Den kontante kassebeholdning skal være mindst muligt og må ikke overstige 1.000 kr.
7. Opløsning
  a) Klubben opløses af generalforsamlingen, hvis minimum 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Opnås dette ikke første gang, forslaget er på dagsordenen, kan en ekstraordinær generalforsamling, der er lovligt indvarslet, senest 1 måned senere opløse klubben med 2/3 af de fremmødtes accept af forslaget.
  b) Ved klubbens ophør overgår dens aktiver til andre ungdomsaktiviteter i Hareskovby, 3500 Værløse.

Disse love, der er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 9. januar 2014. Disse love afløser foreningens tidligere love.
 

Hareskov Håndbold